Szolgáltatások

Képzés-mentorálás

Az üzleti-gazdasági kompetenciák fejlesztése iránti igény már a Klaszter életre hívásakor is hangsúlyosan jelent meg a klasztertagok körében, hiszen a naprakész vállalkozói ismeretek dolgában a vállalkozásokat vezetők elmaradnak szakmai képességeiktől. Ennek szellemében az NKft. rendszeresen szervez rövid, informális tréningeket a tagság részére egy-egy témakör vagy a tagság körében felmerülő probléma kapcsán. Képzéseinkre részben gyakorlott és az üzleti felhasználásban is járatos egyetemi – főiskolai oktatókat, részben az adott témában járatos szakembereket kérünk fel, akikkel az évek során igen jó munkakapcsolatot alakítottunk ki.

Képzéseink egyik köre a kifejezetten kezdő vállalkozók indítását, a pénzügyi – vállalkozói ismeretekkel kapcsolatos alapvetést szolgálja (alapvető pénzügyi intézmények és konstrukciók, szabályozórendszer, vállalkozói ismeretek és döntések), emellett igen népszerűek a tematikus tréningjeink. Ezek célja, hogy a vállalkozó számára kézzelfoghatók legyenek üzletének elemei és átlássa a teljes üzleti folyamatot, illetve, hogy ezek alapján képes legyen megalapozott döntéseket hozni. Ezek keretében egy-egy eszközzel ismerkedik meg vagy egy-egy üzleti jelenséget jár körbe irányított módon a csoport, ahol a tagok egymástól éppúgy tanulhatnak, mint a trénertől. Legnépszerűbb tréningjeink:

 • számviteli és adótanácsadás
 • vállalkozási tanácsadás és konzultáció
 • pénzügyi és számítástechnikai oktatás
 • stratégia és tervezés
 • tárgyalástechnika, partnerkezelés
 • excel kurzusok (döntéselőkészítés, pénzügyi tervezés, adatkezelés és -elemzés, kontrolling)
 • internet mint erőforrás (keresés, megjelenés, hirdetés)

A tréningekről kapott visszacsatolások alapján ezeket bármilyen más csoport részére is ajánljuk.  

A kezdő vállalkozók számára az üzleti tevékenység megkezdése mindig kritikus időszak, ezért a klaszter mint közösség különösen fontosnak tartja a kezdő vagy fiatal vállalkozók mentorálását, melynek keretében a klasztermenedzser vagy a klaszter tapasztalt vállalkozói a szárnyuk alá veszik az indulás problémáival szembesülő új tagot. Így az általános (jogi, pénzügyi, adó-, stratégiai stb. tanácsadás) mellett az új tag az egyéni igényeinek megfelelően kaphat szakmai támogatást tényleges döntéseihez egy, az adott területen nagy tapasztalattal bíró személytől.

Hasonló célt szolgál a gyakornoki program, melynek keretében fiatal szakemberek kaphatnak lehetőséget műszaki és üzleti képességeik gyakorlatban történő fejlesztésére. A klaszter-együttműködés keretében a Klasztermenedzsment-szervezet közreműködik a befogadás személyi és szervezeti feltételeinek kialakításában, illetve törekszik arra, hogy a gyakornokok több hasonló vállalkozást is megismerhessenek a program folyamán.

2013 óta a VKB Nonprofit Kft. akkreditált tanácsadóként (ROP-VTSA-2012-1420) tevékenykedik.

 

Menedzsment

Klasztermenedzsment

A VKB Nonprofit Kft. mint klasztermenedzser feladata, hogy a tagság megbízása alapján az egyedi és közös kompetenciákat és érdekeket összehangolva támogassa a tagság versenyképességét. Ezeken belül ellátja mindkét Klaszter esetében az alábbi feladatokat:  

 1. a Közgyűlés döntéseinek előkészítése és azok végrehajtása
 2. a Klaszter irányításával, adminisztrációjával és működésével kapcsolatos feladatok ellátása
 3. gazdálkodás a Klaszter bevételeivel, gondoskodás azok célszerű és a Közgyűlés döntéseinek megfelelő felhasználásáról, illetve ezekről évente beszámolás
 4. a tagfelvételi eljárás lefolytatása, tagnyilvántartás vezetése
 5. a Közgyűlés összehívásával és munkájával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása
 6. a Közgyűlés által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése
 7. kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel
 8. részvétel a klaszteren belüli egységes minősítési rendszer kidolgozásában
 9. a Klaszter tagjainak tevékenységének koordinációja
 10. együttműködés más szervezetekkel, különös tekintettel az egészségiparban működő KFI- intézményekre
 11. a klasztertagok számára általános üzleti, illetve működési területükhöz kapcsolódó speciális képzések, tréningek tartása, megszervezése, igény esetén tananyag, képzési módszertan kidolgozása
 12. a Klaszter marketing-tevékenységének irányítása a magánszektor, a közvélemény és a sajtó felé
 13. a klasztert és tagjait érintő jogszabályi változások folyamatos figyelemmel követése és azokról történő tájékoztásuk
 14. egyéb közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése
 15. üzleti rendezvények szakmai előkészítése és lebonyolítása
 16. humán erőforrás igények feltérképezése és közvetítése, kompetencia-adatbázis összeállítása és üzemeltetése
 17. a minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a Klaszter Menedzsment részére
 18. mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a Közgyűlés megbízza.

 

Pályázatmenedzsment

A közhiedelemmel ellentétben a pályázás többrétű feladatsor, melynek sikere érdekében érdemes segítséget igénybe venni, hiszen a szakértő hatékony támogatást adhat a pályázati folyamat keretei közt:

 • pályázat összeállításában, amely
  • sokrétű (pénzügyi–számviteli, műszaki, jogi) szaktudást,
  • a pályázati kiírások értelmezésének, illetve az ügyféligények és kiírások összekapcsolásának képességét, és
  • technikai jártasságot igényel,
 • projektmenedzselésben, melynek feladata
  • a projekt céljainak a tartalmi és formai szabályoknak megfelelő megvalósítása,
  • az adott idő- és költségvetési korlátok között, illetve
 • a pályázót érintő egyéb üzleti problémák kezelésére adott javaslatok megfogalmazásában.

Pályázati szolgáltatásunk biztosítja ezt a komplex szolgáltatást mind a klasztertagok, mind a külső megrendelők számára. Kisvállalkozásként nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ügyfél igényeinek és lehetőségeinek fényében testreszabott megoldásokat kínáljunk, illetve tájékoztassuk őket a számukra releváns pályázati vagy együttműködési lehetőségekről.

Partnergondozás

 • ügyfélprofil kialakítása, kapcsolattartás
 • a partner tevékenységeinek fejlesztési szempontú áttekintése
 • pályázati képességvizsgálat és tanácsadás (előminősítés, ügyféligények és pályázati irányok összevetése, várható adminisztratív és technikai kötelezettségek, ütemezés, pénzügyi hatások bemutatása)
 • ötletgyűjtés, projektgenerálás
 • közbeszerzési felhívások szemlézése

Pályázatfigyelés

 • a pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy releváns pályázat kiírásokról személyre szabottan értesíteni tudjuk ügyfeleinket

A pályázat elkészítése

 • a pályázati paraméterek összefoglalása
 • a pályázati koncepció elkészítése, szakmai-pénzügyi program (megvalósíthatósági tanulmány) összeállítása,
 • a pályázati dokumentáció elkészítése és összeállítása

A pályázat lebonyolítása

 • segítség a Támogatói Szerződés aláírásához
 • pályázati eljárás- és dokumentumrend kialakítása a megvalósítás formai megfelelősége érdekében
 • folyamatos rendelkezésre állás és konzultációs lehetőség az ügyfelek és más résztvevők részére, kapcsolattartás a közreműködő szervezettel
 • iratok és szerződések pályázati szempontú véleményezése, dokumentumok kezelése, ellenőrzése
 • az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokkal kapcsolatos tanácsadás
 • a megvalósulás és pénzügyi folyamatai nyomonkövetése,
 • időszaki beszámolók és elszámolások összeállítása és benyújtása, esetleges hiánypótlása
 • változások követése, változásbejelentések elkészítése
 • a megvalósítási időszak projektfenntartási jelentéseinek elkészítése
 • helyszíni ellenőrzéseken való részvétel

Utógondozás

 • Projektfenntartási jelentés és Záró Projektfenntartási jelentés elkészítése
 • a pályázati fejlesztések hatásainak értékelése

Projektmenedzsment

A hatékony, professzionális projektmenedzsment tevékenység segítségével lehetőség van arra, hogy a megrendelő stratégiai céljainak elérése érdekében létrehozott projekteket az elvárt időkereteken belül, a lehetséges erőforrások hatékony felhasználásával, a kívánt minőségben fejezze be.

A NKft. az ügyfél érdekeit képviselve vállalja projektek levezénylését az alábbi feladatok ellátásával:

 • projekt-felépítési javaslat kidolgozása
 • „workshop” levezetése
 • a projekt-terjedelem tiszta meghatározása és a jóváhagyás megszerzése
 • WBS (feladatlebontási struktúra) felépítése és csapatkijelölés
 • a projektterv elkészítése és a jóváhagyás megszerzése
 • a projekt projektterv alapján történő menedzselése
 • döntési pontok meghatározása, vezetői döntéshozatalok előkészítése
 • a jelentési rendszer felállítása, jelentések készítése
 • a projekttervben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos ellenőrzése
 • szakmai ellenőrzés (kritikus eseményeken való részvétel)

 

K+F+I tevékenység

A szolgáltatás célja a klaszter tagságának tehermentesítése a kutatás fejlesztési projektek menedzsment feladatai alól. Jellemzően erős kutatási és/vagy műszaki tudással rendelkező szervezetek számára jelent előnyt ez a szolgáltatás, amikor a megvalósítás tervezése és vezénylése dinamikusan változó mennyiségű projektmenedzsment-erőforrásokat igényel, a szervezet több projektet kezel egyszerre, és ehhez a küldetése szempontjából rendkívül fontos feladathoz nincs elegendő, megfelelő felkészültségű szakembere.

Ennek az igénynek a kiszolgálása érdekében hozták létre a Pannon Egészségipari Klasztert majd kérték fel szakmai és projektmenedzsmenti irányítására a VKB Nonprofit Kft.-t. A vezetés fő tevékenysége a projektek megszerzésére és a szakmai tudás fejlesztésére irányul, ezért az ilyen projektek irányítása jelentős teher a vezetőkön. Ennek a tehernek a megosztására a VKB Nonprofit Kft. egy erőforrás-kihelyezés keretében projektmenedzsment-szolgáltatást végez a KFI tevékenységet végrehajtó vállalkozás részére. Ez egy olyan munkamegosztást jelent, amivel a két partner vállalkozás legjobb képességei egyesülnek a leghatékonyabb működés elérése érdekében. Ennek keretében a VKB Nonprofit Kft. átveszi a projektmenedzsmentjét kihelyező cég addigi projektstábját és kiegészíti azokat a saját specialistáival. A megfelelő külső erőforrások bevonásával a KFI tevékenység színvonala és stabilitása megnő, ugyanakkor a tevékenység kontrollja is áttekinthetőbbé, erősebbé és eredményesebbé válik.

Pro bono tevékenységek

A VKB Nonprofit Kft. megalapítása óta hangsúlyosan van jelen a társadalmi felelősségvállalás, ennek megfelelően számos, hátrányos helyzetű személyeket felkaroló szervezet részére pro bono megbízásokat vállalva támogatjuk a hátrányos helyzetű személyeket és az induló vállalkozásokat.

Patronált szervezetek:

 • És Mégis Élni Alapítvány –szájjal-lábbal festők magyarországi alapítványa
 • Kölyök Tanya Alapítvány – hátrányos helyzetű gyermekek támogatásával és fejlesztésével foglalkozó Baranya megyei szervezet
 • Református Egyház Budapest Salétrom utcai gyülekezete
 • Hét Madár Egyesület – a hátrányos helyzetű mikroközösségek integrációjával, környezet- és egészségtudatosságával foglalkozó szervezet
 • VELARI Nonprofit Kft – fiatalok integrációjának elősegítése mentálhigiénés programokkal, életviteli tanácsadással és képzési programokkal, illetve az „És Mégis Élni Alapítvány” által támogatott művészekkel együttműködve új előadói technikák fejlesztésével foglalkozó szervezet
 • Magyar Áruk Klubja Egyesület – Baranya megyei vállalkozásoknak szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amely ugyanakkor termelési hálózatot alakított ki hátrányos helyzetű, kistelepüléseken élő személyek számára.

 

További szolgáltatások

A Klaszter tagsága számára biztosított szolgáltatásainknak a képzésekhez, konferenciákhoz, workshopokhoz kapcsolódó rendezvényszervezési tevékenység is része, így a rendezvényszervezési tevékenység már a NKft. megalakulása óta jelentős szolgáltatási ágként jelenik meg. Az elmúlt évek tapasztalata és munkatársaink, illetve partnereink szakmai hozzáértése garantálják a klasztertagok és külsős megbízóink részére konferenciák, incentive és csapatépítő programok, tréningek és egyéb rendezvények sikeres szervezését és lebonyolítását.

Rendezvényszervezés keretén belül nyújtott szolgáltatásaink:

 • rendezvény helyszínének kiválasztása a felmerülő igényeknek és a rendelkezésre álló anyagi forrásoknak megfelelően
 • résztvevők szállodai elhelyezésének, repülőjegyének biztosítása az igény szerinti kategóriákban
 • rendezvény költségvetésének elkészítése, figyelemmel kísérése, naprakész tájékoztatás biztosítása a megrendelő részére
 • rendezvény arculatának megtervezése (konferencia logó, honlap, körlevelek, poszterek, hirdetések, konferenciahelyszín dekorációja stb.)
 • nyomdai munkák tervezése, kivitelezése (körlevelek, kiadványok, absztrakt kötetek, irányító táblák, molinók, CD-k stb.)
 • kedvezmények érvényesítése
 • teljesítési dokumentáció elkészítése, kezelése és azok elszámolása (állami, uniós és egyéb források felhasználása esetén)
 • rendezvény informatikai rendszerének biztosítása (honlap készítése és karbantartása, on-line regisztráció, körlevelek, listák készítése stb.)

 

Tapasztalatainkat és tudásunkat felhasználva a specifikus szolgáltatások mellett általános jellegű üzleti tanácsadással is foglalkozunk pénzügyi, irányítási, szervezeti területen vagy külső, piaci helyzetek kiaknázása vagy problémák megelőzése és kezelése céljából.

Többek között:

 • az üzleti folyamatok áttekintése és a kulcsterületek azonosítása
 • üzleti terv készítése, saját forrású és banki hitelfelvétellel kombinált projektekre is
 • nemzetközi üzleti környezet felmérése: régiós illetve országspecifikus piacfelmérés, vizsgált terület fő fejlődési irányainak bemutatása, potenciális partnerek felkutatása, helyi szabályozási környezet felmérése és értékelése stb.
 • finanszírozási tanácsadás: pénzügyi tervezéssel a forrásigény meghatározása, az elérhető finanszírozási források alapján az adekvát eszköz-forrás szerkezet kialakítása, a forrásbevonáshoz szükséges dokumentáció elkészítése, üzleti tervek kidolgozása
 • közreműködés pályázati esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítésében (esélyegyenlőségi tervek készítése, fenntarthatósági belső utasítások kidolgozása)
 • online megjelenés: külsős partnereinkkel együttműködve vállaljuk a nemzetközi versenyképességet támogató, piac-specifikus online megjelenés kialakítását, a megjelenéshez szükséges kiegészítő információk beszerzését, feltételeknek történő megfeleltetést, az elindításhoz és fenntartáshoz szükséges feladatok elvégzését.
 • közbeszerzési eljárás támogatása szakértőkön keresztül: ajánlattételi felhívástól az eredményről szóló hirdetményig, közbeszerzési döntőbizottsági és bírósági joggyakorlat folyamatos naprakész követése, illetve adatbázis biztosítása.


Marketing

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy olyan szolgáltatás csomagot alakítottunk ki, amellyel a közös cél érdekében több marketing eszközt is hatékonyan tudunk felhasználni. Ezek az eszközök külön-külön is hatékonyak, de ha egymásra építve többet is használunk, akkor hatásuk nem összeadódik, hanem meghatványozódik.

Szolgáltatásaink:

 • a kommunikációs, illetve a marketing terv kidolgozása és megvalósítása
 • fogyasztói promóciók kidolgozása és megvalósítása
 • közösségi jelenlétszervezése és lebonyolítása
 • médiakapcsolatok kialakítása
 • online és offline piackutatás
 • telefonos piackutatás
 • fizetett hirdetés készítése, megyei- régiós és országos megjelenés biztosítása
 • kommunikáció szervezés és tervezés
 • Flashmob szervezése
 • weboldal készítés
 • SEO (magyar, angol, német és spanyol nyelvterületekre)
 • reklámfilm készítése
 • animációs film készítése
 • kisarculat kialakítása
 • online és offline kiadványok tervezése

A VKB Nonprofit Kft. akkreditált tanácsadóként, a Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter nevében nyújtja szolgáltatását.